Naudojimosi taisyklės

Taisyklės reglamentuoja pašto paslaugų naudotojo (toliau – Klientas), sudariusio pašto paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį, ir akcinės bendrovės Lietuvos pašto (toliau – Bendrovė) santykius teikiant taisyklėse nurodytas Lietuvos pašto elektroninės savitarnos svetainės (toliau – e. savitarna), internetiniu adresu esavitarna.post.lt, paslaugas.

1. Paslaugų teikimas

1.1. Klientas gali pradėti naudotis e. savitarna, kai pasirašo pašto paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį ir gauna Bendrovės Klientui priskirtą prisijungimo vardą (-us) ir slaptažodį (-džius).

1.2. Klientas, e. savitarnoje pateikdamas duomenis ir (ar) užsakydamas paslaugas, patvirtina, kad pateikiami duomenys ir užsakymai yra teisėti ir teisingi.

1.3. E. savitarnoje Klientui pateikti pranešimai ir (ar) dokumentai pripažįstami tokiais pačiais, kaip ir kitais būdais pateikti pranešimai ir (ar) dokumentai, ir laikoma, kad Klientas juos gavo.

1.4. Už paslaugas, Kliento užsakytas e. savitarnoje, Klientas atsiskaito su Bendrove pašto paslaugų pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

2. Šalių atsakomybė

2.1. Bendrovė atsako už tinkamą įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, vykdymą.

2.2. Bendrovė turi teisę keisti, pildyti e. savitarnos funkcionalumą ir siųsti Klientui informacinius pranešimus apie pasikeitusias pašto paslaugų teikimo, kainodaros ir apmokėjimo sąlygas bei kitą su e. savitarnos ar Bendrovės veikla susijusią informaciją.

2.3. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo e. savitarnos veikimo, kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo Bendrovės valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį e. savitarnos veikimą. Bendrovė visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų e. savitarnos veiklos sutrikimų. Sutrikus e. savitarnos veikimui, Klientas gali užpildyti pašto siuntų užsakymą naudodamasis http://www.post.lt/lt/pagalba/pasto-naudojami-blankai esančiais blankais, pasitikrinti siuntos statusą http://www.post.lt/lt/pagalba/siuntu-paieska/index, užpildyti prašymą papildomoms pašto paslaugoms užsakyti pašte arba kreipdamasis į jam priskirtą pašto paslaugų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytą Bendrovės atstovą.

2.4. Bendrovė turi teisę apriboti ar sustabdyti naudojimąsi e. savitarna, jei tai reikalinga dėl nenumatytų ar force majeure aplinkybių, ar kitų objektyvių priežasčių.

2.5. Jei Klientas pamiršo prisijungimo slaptažodžius, jis turi teisę užsisakyti slaptažodžio priminimą elektroniniu paštu, kurį yra nurodęs e. savitarnoje prie  kontaktinio asmens duomenų.

2.6. Jei Klientas nesilaiko šių taisyklių arba savo veiksmais trikdo e. savitarnos veiklą, Bendrovė turi teisę be perspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Klientui naudotis e. savitarna.

2.7. Jeigu pasikeitė Kliento kontaktinė informacija, Klientas privalo e. savitarnoje ją pakeisti arba pranešti Bendrovei kitais pašto paslaugų pirkimo–pardavimo sutartyje numatytais būdais.

2.8. Klientas, naudodamasis e. savitarna, turi galimybę pasikeisti slaptažodį į tik jam žinomą ir privalo neatskleisti jo tretiesiems asmenims.

2.9. Klientas privalo užtikrinti, kad jam Bendrovės priskirtais arba Kliento susikurtais prisijungimo vardu ir slaptažodžiu naudosis tik Klientas arba jo teisėtai paskirti atstovai. Jei e. savitarna naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie svetainės Kliento prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, Bendrovė šį asmenį laiko Klientu ir neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtos trečiojo asmens veiklos.

3.0. Kliento paskyra e. savitarnoje gali būti uždaryta šiais atvejais:

  • Kliento pageidavimu, paskyros uždarymo prašymą  pateikiant Bendrovės el. paštu info@post.lt;
  • Bendrovės iniciatyva pagal šių Taisyklių 2.6 punktą;
  • Klientui ilgiau nei 3 metus neprisijungus prie e. savitarnos.

3. Taisyklių galiojimas, nutraukimas, sąlygų keitimas

3.1.  Klientas privalo perskaityti ir susipažinti su Taisyklėmis. Registruodamasis e. savitarnoje pirmą kartą Klientas privalo nurodyti, ar sutinka prisiimti šiomis taisyklėmis nustatytus įsipareigojimus. Pažymėjęs pasirinkimą „sutinku", Klientas patvirtina, kad jis susipažino su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Klientui nepažymėjus pasirinkimo „sutinku", prieiga naudotis e. savitarna Klientui nesuteikiama.

3.2. Bendrovė turi teisę keisti taisykles vienašališkai, prieš tai informavusi Klientus e. savitarnoje, elektroniniu paštu ar kitais būdais.            

3.3. Galimybė naudotis e. savitarna yra apribojama, kai Klientas tampa Bendrovės skolininku ir (ar) pasibaigus ar nutraukus Kliento ir Bendrovės pasirašytas pašto paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis. Minėtais atvejais Klientas negali naudotis e. savitarnos paslaugomis, skirtomis pašto siuntų siuntimo užsakymui suformuoti, tikrinti išsiųstų pašto siuntų statuso bei teikti prašymų papildomoms pašto paslaugoms užsakyti.

3.4. Taisyklės nustoja galioti, kai Bendrovė panaikina prieigą Klientui naudotis e. savitarna.

4. Privatumo politika

4.1. E. savitarnoje Kliento pateikti asmens duomenys bus tvarkomi Bendrovės laikantis šių privatumo politikos sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Bendrovė Kliento e. savitarnoje pateiktus asmens duomenis įsipareigoja tvarkyti tik pašto paslaugos teikimo tikslu.

4.2. Pateikiamose formose gali būti prašoma pateikti Kliento darbuotojų asmeninę kontaktinę informaciją (pavyzdžiui, nurodyti vardą, telefono numerį, el. pašto adresą).

4.3. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti e. savitarnoje pateiktų asmens duomenų jokioms kitoms trečiosioms šalims, prieš tai negavusi išankstinio Kliento sutikimo, išskyrus atvejus, kai tai padaryti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4.4. Siekiant padaryti Kliento naudojimąsi e. savitarna greitesnį ir patogesnį, naudojama slapukų technologija. Slapukas (angl. cookies) – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Kliento kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja Klientui atpažinti, e. savitarnos lankomumo statistikai vesti ir siekdama Kliento naudojimąsi e. savitarna padaryti greitesnį ir patogesnį. Klientas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Bendrovė įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis e. savitarna Klientas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Bendrovės numatyti slapukai. Šį sutikimą Klientas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros e. savitarnos funkcijos gali neveikti.

4.5. Bendrovė automatiškai fiksuoja kompiuterių IP numerius ir tinklalapio naudojimo informaciją, kai Klientas lankosi e. savitarnoje. IP adresas – tai unikalus kompiuterio identifikavimo kodas. Ši informacija padeda Bendrovei įvertinti, ko Klientai ieško, kokie yra e. savitarnos naudojimo scenarijai.